• ergrg

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

ZHEJIANG ARAN VALVE, dürli klapanlary we top klapan bölekleriniň dizaýnyny, öndürilişini we satuwyny dünýäde birleşdirýär.Nebit we gaz, nebiti gaýtadan işleýän zawod, himiýa, elektrik bekedi, deňiz we deňiz, deňiz, LNG suwuklandyrylan tebigy gaz we paýlamak we ş.m. üçin ulanylýan şar klapanlar.

Üznüksiz ösmek bilen, ZHEJIANG ARAN VALVE CO., LTDBALL VALVES önümçiliginde pudak ýolbaşçysy bolup ýetişdi.Esasy önüm Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Eastakyn Aýsa, Günorta Aziýa, Afrika, Awstraliýa we Amerika we ş.m. ýaly dünýäde satylýan top we top klapanlarydyr.

ARAN häzirki zaman önümçilik prosesi üçin iň kämilleşdirilen CNC maşynlary bilen oňat enjamlaşdyrylan, PMI, PT, UT, MT ýaly NDE enjamlary we klapan ýörite bejeriş merkezi, ýangyna garşy synag laboratoriýasy, ýokary temperatura bejeriş laboratoriýasy, pes temperatura bejeriş laboratoriýasy we ş.m. NDT, RT ýa-da gaçgak zyňyndy synaglary ýaly käbir tejribe synaglary üçin has netijeli ýöriteleşdirilen üçünji tarap laboratoriýasy bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Biziň desgalarymyzy, hil dolandyryş ulgamymyzy bilmek we geljekdäki işimizi ara alyp maslahatlaşmak üçin kompaniýamyza baryp görmegiňizi hoşal edýäris.Professional önümçiligimiz, baý tejribämiz, ajaýyp hil we jogapkär müşderi hyzmaty bilen, goşa ýeňiş üçin size goşularys diýip umyt edýäris.

* ARAN gaznasy 1992 önümçiligi.
* Önümler: Top klapanlary, top, top oturgyjy, göwre, baldak we top klapan bölekleri.
* Standartlar: API / ANSI, DIN / EN, AWWA, JIS, BS, DIN, GOST, GB we ş.m.
* Material: Uglerod polat, poslamaýan polat, garyndy polat we ş.m.
* Ölçegi: NPS 1/2 '' ~ NPS 40 '' DN15 ~ DN1600.
* Basyş: 150-nji synp ~ 2500 PN10 ~ PN420.
* Şahadatnama: ISO9001, API607 / 6D, CE PED, GOST TR CU, SIL we ş.m.

* CNC maşynlarynyň önümçilik akymy
* PDM-ERP Önümçiligi Dolandyryş Ulgamy
* Hiliň yzygiderli gözegçilik meýilnamasy
* Dizaýn-önümçilik-in Engineeringenerçilik ukyby
* Döwlet baýragy ynamdar abraý kompaniýasy
* Klapan senagaty top klapan önümi Elite önümçiligi

Bizde näme bar

rjytj

Dürli materiallarda we ýerüsti bejergide we top görnüşlerinde her dürli takyk top ýasap bileris.Top klapanlaryna görnüşlere görä umumy ýüzýän top klapanlary, trunnion top klapanlary, metal oturgyç top klapanlary, ýokarky giriş şar klapanlary, V görnüşli top klapanlary, doly kebşirlenen korpus klapanlary, goşa blok we ganly top klapanlary, köp port dört taraplaýyn top klapanlary bar ýa-da üç taraplaýyn top klapanlary.Klapan materialyna we temperaturasyna görä pes temperatura üçin uzaldylan kriogen super dupleks polat klapan bolar, gurşawyň bölek bölekleri bar, ýokary temperaturaly metal oturdylan top klapany.Onlaýn çalt hyzmat etmek üçin programma iň ýokary giriş şar klapany bolar.

Biz hünärmen

Kompaniýanyň ilkinji edarasy top öndürýär we häzirki Zheng Haýun hem baş inerenerimiz bu pudakda köp sanly enjam enjamlarynyň patentlerini aldy.Professional top öndürmek pudagyň gowy hili bilen belli.Sable ösüşi bilen ARAN klapan top klapanynda özüni görkezýär.CNhli CNC maşynyna we goşmaça özbaşdak işlenip düzülen patente esaslanan CNC maşynyna esaslanyp, takyklygy öçürmek üçin işlenip düzülen top klapan bölekleri, top klapan bölekleri ajaýyp ýerleşdirildi.Technologyokary tehnologiýa enjamlary, in engineeringenerçilik işi we QC dolandyryşy, bu güýçleriň hemmesi kompaniýanyň abraýyny gazandy we pudakda çalt ösýär.

rth

Hil barlagy

hrt (2)

ARAN her önüme berk gözegçilik edýär.Iň jogapkärli inspektorlar her bir prosese ünsi jemleýärler we iň ösen gözleg enjamlary we berk ylmy dolandyryş bilen taýýar önümiň her bölegi müşderiniň gözegçiligi astynda durmaga ukyplydyr.Zawoddan çykmazdan ozal her önümiň 100% -e ýetjekdigine söz berýäris.
ARAN ýokary hilli önümden has köp üpjün etmegiň zerurdygyna düşünýär.Hyzmat derejesini ýokarlandyrmagyň we aşaky girdejiligiňizi ýokarlandyrmak üçin çykdajylary azaltmagyň innowasion ýollaryny tapmaga hemişe çalyşýarys.

Wezipe we gymmatlyk

Dünýä turbageçiriji çözgüdini ARAN klapan bilen aňsat birleşdiriň --- Ygtybarly hil, çykdajyly, hünär satuw in engineeringenerligi, Satuwdan soň yzarlanylýan hyzmat, Daşky gurşaw üçin arassa.

ARAN Görüş

“ARAN Vision”, müşderilere obýektiw we gyzyklanmalarymyzy deňleşdirýän bazara gönükdirilen şar klapanlaryny öndürmek hiliniň ünsi we dünýädäki tygşytly turba klapanlary arkaly öndürmekdir.

Hünärmenler toparymyz, ýokary öndürijilikli we çydamly top klapan hyzmatyny etmek maksady bilen top klapan gözleg we dizaýn tehnologiýasyny täzelemäge we önümçilik enjamlarynyň takyklygyny täzelemäge çalyşýar.