• Ol

Doly kebşirlenen top klapan

 • tyDoly kebşirlenen top klapan / Doly kebşirlenen top klapan / Kebşirlenen top klapan
 
 • Doly kebşirlenen beden şar klapanlary bölünen korpusdyr, doly kebşirlemek arkaly klapan korpusyny ýygnaýar, bolt birikdirmezden, bolt birikmesi arkaly bedeniň syzmagy ýok, daşarky syzmak howpundan gaça duruň.
 • Kebşirlenen doly korpus, sökmek hyzmatyny etmek üçin klapanlaryň mümkin däldigini aňladýar.Şeýlelik bilen, ýerasty ýa-da gömülen programmada ulanylýan doly kebşirlenen şar klapanlary, gaz geçirişi, deňiz astynda ulanmak we ş.m.
 • Aýyrmagy tehniki taýdan ýerine ýetirip bolmaýandygy sebäpli, top klapan ýokary öndürijiligi üpjün etmek üçin işlenip düzülen we takyklygy talap edýär.
 
 • tyQILONG ähli CNC işlenip düzülen top klapan böleklerini we iň ýokary standart kebşirleýiş maşynyny ulanyp, kebşirlenen top klapanynyň ýokary öndürijiligini we çydamlylygyny kepillendirýär.
 • Val Klapan korpusynyň gurluşy bitewi kebşirlenendir we daşarky syzma bolmaz.
 • Ke kebşirlemek arkaly ýasalan polat korpus, UT tarapyndan ýasalan material barlagy we kebşirleme düwmesi PT tarapyndan ASME VIII NDE gözegçiligine laýyklykda gutarýar.
 • ● Kebşirleýiş işiniň öndürijiligi, kepillendirilen tehniki tarapyndan dolandyrylýar.
 • Body Beden we top takyk işlenip, takyklyk enjamy, ýeňil tork, rahat işlemek we uzak ömri bilen üwürilýär.
 • Doňuz klapan üçin iň ýokary akym porty.Isleg boýunça azaldylan buraw.
 • ● Material goşmaça önümler NACE MR0175 / ISO15156 ýa-da NACE MR0103 laýyk gelýär.
 • Val Klapan oturgyjy, PTFE möhürleýji halkadan we basyşdan we temperaturanyň üýtgemegine güýçli uýgunlaşýan we ulanyş çäginde hiç hili syzma döretmeýän çeşmeden ybarat.
 • The Klapan baldagynyň syzmagyna garşy gurluşy, klapan baldagynyň aşagynda PTFE öz-özüni möhürleýän gazyk we O halkasy bar, ýokarsynda iki sany O-halka we iki sany PTFE möhürleýji gazet bar. syzmagy.
 • V Klapan korpusynyň materialy polatdan ýasalyp bilner
 • Different Dürli işleýän gurşaw üçin metal oturgyç ýa-da ýumşak oturgyç saýlamak.
 • API API / ANSI / GOST / DIN / GB standartlary boýunça önümçilik standarty
 
 • Göni gömülen ýerasty uzaldylan kebşirlenen şar klapany gönüden-göni ýere gömülip bilner, beýik we uly klapan guýularyny gurmagyň zerurlygy bolmazdan, diňe ýerde ownuk ýalpak guýulary gurmaly, bu gurluşyk çykdajylaryny we in engineeringenerçilik wagtyny ep-esli tygşytlaýar.
 • Klapan korpusynyň uzynlygy we klapan baldagynyň beýikligi turbanyň gurluşygyna we dizaýn talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.
 • Doly kebşirlenen şar klapanlary tebigy gaz, nebit, ýyladyş, himiýa we ýylylyk elektrik geçirijileri we beýleki umumy senagat we nebit-gaz goşundylary ýaly uzak aralyk turbageçirijilerde giňden ulanylýar.
 • Doly kebşirlemektop klapanlarydüwme kebşiniň ujy uzaldylan baldak we gurjak bölegi we turbalar bilenDoly kebşirlemektop klapanflanes ýerüsti hyzmat üçin uzaldylan baldak bilen gutarýar
 • doly kebşirlenen top-klapan
 
 • QILONG kebşirlenen şar klapany üçin ýer we ýerasty tebigy gaz geçiriji we ýyladyş ulgamlary has köp ulanylýar.
 • Gaz üpjünçilik turbalarynyň we ýyladyş üpjünçilik turbalarynyň gurulmagy we abatlanylmagy gysga gurluşyk wagtyny we ýokary howpsuzlygy talap edýär.Doly kebşirlenen top klapany gönüden-göni ýeriň aşagynda gömülip bilner.Doly kebşirlenen şar klapany iň täze in engineeringener tehnologiýasyny ulandy, gurnama meýdanyny azaltdy, partlama howpundan gaça durup, gurluşyk çykdajylaryny we in engineeringenerçilik wagtyny azaldyp biler.Boltly kapot klapan gönüden-göni gömülen hyzmaty edip bilmedi we gaty arzan ýeriň aşagyna oturdylmaly.