• Ol

V Port top klapan

  • V Port şar klapanyna, “V” top görnüşli dizaýn edilen “Segmented top klapan” hem diýilýär, adatça dolandyryş klapan görnüşi hasaplanýar.
  • V port şar klapan, sag burçly aýlanmak bilen ajaýyp dolandyryş klapan.Onuň açylýan we ýapylýan bölekleri ýörite V görnüşli açyk ýarym şarlar we ýiti gyralary bar.Topyň aýlanmagy wagtynda möhürleýji ýüzüň güýçli kesiş güýji we öz-özüni arassalamak funksiýasy bar.
  • Sferanyň V görnüşindäki açylyşy we klapan oturgyç akymy kanaly fan şekilli meýdany emele getirýär we akym kanalynyň kesiş meýdany aýlanyş döwründe üýtgedilip, ortaça takyk çyzykly we proporsional düzediş dörediler.Şonuň üçin V görnüşli sazlaýjy top klapany bir wagtyň özünde sazlamak we orta / ýapmak ýaly iki funksiýa bar.Pnewmatik ýa-da elektrik herekete getirijiler bilen gabat gelip, kagyz öndürmek, himiýa senagaty, nebit, himiki süýüm, elektrik energiýasy, metallurgiýa, dermanhana, daşky gurşawy goramak we beýleki ugurlarda gözegçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar.
 
  • ARAN V port segmentine gözegçilik şar klapan aýratynlyklary:
 
  • Pnewmatik, elektrik, gurçuk enjamlary we ş.m. ýaly herekete getirijiler üçin klapan ISO 5211 gurnama paneli.
  • Beden, süýşýän beden bilen deňeşdirilende az syzýan dizaýn.
  • Top ýörite döredilen V porty, güýçli kesiş effektine we gurşawda berk möhürleme ýerine ýetirýär we gurşawyň akym aýratynlyklaryny deň derejede sazlap bilýär.
  • V port şar klapany, serişdäni takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär.
  • V port şar klapany deň göterim akymynyň häsiýetine eýe

 segament-top-klapan-RF

segament-top-klapan-wafli

Segment top klapan flanes gutarýar Önümçilik aralygy NPS 1 "~ 20" (25mm ~ 500mm) Segment top klapan wafli gutarýar Önümçilik aralygy NPS 1 "~ 10" (25mm ~ 250mm)