• rth

Habarlar

 • Senagat goşundylarynda DBB şar klapanlarynyň köpdürliligi

  Senagat klapanlary dünýäsinde goşa blok we ganly (DBB) top klapanlary dürli programmalar üçin köp taraply we ygtybarly wariant hökmünde tapawutlanýar.Özboluşly dizaýny we işleýşi bilen DBB şar klapanlary köp sanly artykmaçlygy hödürleýär, olary dürli industriýada meşhur saýlamaga öwürýär ...
  Koprak oka
 • Senagat goşundylarynda kriogen şar klapanlarynyň artykmaçlyklary

  Senagat klapanlary pudagynda kriogen şar klapanlary kriogen suwuklyklary we gazlary dolandyrmak üçin esasy komponentlerdir.Bu ýöriteleşdirilen klapanlar aşa sowuk temperaturalara çydap bilýärler we nebit-gaz, aerokosmos, derman we azyk önümçiligi ýaly pudaklar üçin möhümdir.Bu blogda, ...
  Koprak oka
 • Doly kebşirlenen top klapanlary üçin iň soňky gollanma: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Senagat goşundylarynda doly kebşirlenen top klapanlary suwuklyklaryň we gazlaryň akymyna gözegçilik etmek üçin möhüm komponentlerdir.Bu klapanlar ýokary basyşlara we temperaturalara çydap, olary nebit we gaz, nebithimiýa we elektrik öndürmek ýaly dürli pudaklarda ideal edip biler.Wah ...
  Koprak oka
 • Aýrylyp bilinýän klapan ýylylyk izolýasiýa eşikleriniň artykmaçlyklary näme?

  Aýrylyp bilinýän klapan ýylylyk izolýasiýa eşikleriniň artykmaçlyklary näme?

  Aýrylyp bilinýän klapan termiki izolýasiýa eşikleriniň artykmaçlyklary näme?Klapan ýylylyk ulgamynda möhüm ýyladyş bölegi, ýöne klapan köplenç turbanyň gowşak bölegi bolup, aýratyn ünsi talap edýär.Käbir klapanlarda beýleki enjamlara garanyňda has ýokary tehniki hyzmat ýa-da çalyşma ýygylygy bar ...
  Koprak oka
 • Trunnion top klapan: Senagat akymyna gözegçilik etmek üçin köp taraply çözgüt

  Trunnion top klapan: Senagat akymyna gözegçilik etmek üçin köp taraply çözgüt

  “Trunnion Ball Valve”: Senagat akymyna gözegçilik etmek üçin köpugurly çözgüt Senagat akymyna gözegçilik dünýäsinde trunnion top klapan, netijeliligi we köp taraplylygy bilen tapawutlanýan komponentdir.Bu klapanlar, nebit we gaz ýaly dürli pudaklarda suwuklyk akymyny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Iň ýokary giriş şar klapanlary, dürli pudaklarda köplenç ulanylýan klapan görnüşidir

  Iň ýokary giriş şar klapanlary, dürli pudaklarda köplenç ulanylýan klapan görnüşidir

  Iň ýokary giriş şar klapanlary, dürli pudaklarda, esasanam nebit we gaz goşundylarynda köplenç ulanylýan klapan görnüşidir.Ygtybarly, täsirli ýapmak funksiýasyny üpjün etmek üçin döredilip, ony köp amallarda möhüm komponente öwürýär.Topokarky giriş top klapanlarynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri ...
  Koprak oka
 • Floüzýän top klapanlary: nebit we gaz pudagynyň möhüm bölegi

  Floüzýän top klapanlary: nebit-gaz pudagynyň möhüm bölegi Nebit we gaz çykarmagyň çylşyrymly dünýäsinde ygtybarly, täsirli enjamlara eýe bolmak gaty möhümdir.Bu pudakda möhüm rol oýnaýan esasy komponent, ýüzýän top klapanydyr.Bu klapanlar akymy dolandyrmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen Nab top klapanlary: senagat zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp çözgüt

  Custöriteleşdirilen Nab top klapanlary: senagat zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt Senagat goşundylarynda takyklyk we ygtybarlylyk möhümdir.Bu talap ediji gurşawda ulanylýan her bir komponent, netijeliligi we howpsuzlygy üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen saýlanmalydyr.Ballörite top klapanlary sol-a öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Floüzýän top klapan

  Floüzýän top klapan düşündirildi - Bilmeli ähli zadyňyz, ýüzýän top klapan turbageçiriji ýa-da ulgam arkaly suwuklygyň akymyna gözegçilik edýän klapandyr.Adyndan görnüşi ýaly, klapan klapan boşlugynyň merkezinde ýüzýär.Top, islendik f-a garşy klapan möhürlemek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Metal möhürleýji şar klapanynyň gatylaşmagy

  Ⅰ.Gysgaça syn malylylyk elektrik stansiýalarynda, nebithimiýa ulgamlarynda, kömür himiýasy pudagynda ýokary ýapyşykly suwuklyklarda, tozan we gaty bölejikler bilen garylan suwuklyklarda we gaty poslaýjy suwuklyklarda top klapanlary metal gaty möhürlenen top klapanlaryny ulanmalydyr, şonuň üçin degişli metal gaty saýlaň möhürlenen top klapanlary....
  Koprak oka
 • O görnüşli top klapan bilen V görnüşli top klapanyň arasyndaky tapawut.

  Top klapan Top klapanlarynyň gurluşlary köp, ýöne olar esasan birmeňzeş.Olaryň hemmesi açylýan we ýapylýan bölekleri tegelek top özenleridir.Olar esasan klapan oturgyjyndan, sferadan, möhürleýji halkadan, klapan baldaklaryndan we beýleki hereketlendiriji enjamlardan durýar.Klapan baldagy 90 degre aýlanýar ...
  Koprak oka
 • Klapan ýumşak oturgyç / möhür materialyny nädip saýlamaly?

  Hyzmat ömri aşakdaky faktorlaryň hemmesine täsir edýär: ululygy, basyşy, temperaturasy, basyşyň üýtgemegi we ýylylyk üýtgemegi, metbugatyň görnüşi, welosiped ýygylygy, metbugatyň tizligi we klapan işiniň tizligi.Aşakdaky oturgyç we möhür materiallary dürli klapanlarda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2