• Ol

Iň ýokary giriş top klapan

 • ARAN trunnion oturdylan ýokary giriş ýokary öndürijilikli top klapanlary, isleg boýunça API 6D, ASME B16.34, ISO 17292 we beýlekiler ýaly standartlara laýyk gelýär.
 • Topokarky giriş şar klapanlarynda iki ýolly ýeke birleşme korpusy we ýokarky girelgesinden bir top we ýokarky girelgeden ýygnanan ähli bezeg, ýokarky tarapdan kapot.Iň ýokary giriş şar klapan gurluşy birleşýän korpus, bölünmedik korpus we ýokarky giriş dizaýnynyň çyzykly ýollarda syzmagy we turbageçiriji üçin klapan aýrylmazdan çyzgyda hyzmat ediş ygtyýary az.Iň ýokary giriş şar klapanlary, adatça, içerki hyzmat etmek üçin minimal sökülmegi talap edýän programmada ulanylýar.
 
 • ty Dizaýn aýratynlyklary:
 
 • Iň ýokary giriş, doly / azaldylan buraw, iki taraplaýyn / bir taraplaýyn,
 • Özüňi ýeňilleşdirmek, kök urmaga garşy, statiki enjam, ýangyn howpsuzlygy, goşa blok we gan
 
 • ty Material:
 
 • Uglerod polat, pes temperatura polat (LTCS)
 • Pes garyndy polat, poslamaýan polat, Duplex, Super Duplex
 • Nikel alýumin bürünç we ş.m.
 • Softumşak oturgyç goýmak: PTFE, RPTFE, PCTFE, PEEK, DEVLON, NYLON
 • Metal oturgyç: TCC, TC, STL, NI60
 • Specialörite aýratynlyklar:
 • NACE talaby, Doňuz, Deňleşdiriji deşik, Giňeldilen baldak, Positioner görkezijisi, Çäklendiriji wyklýuçatel
 • Ahyrky baglanyşyk:
 • Flanes RF / RTJ gutarýar, Butt kebşirlenen uçlar
 • Elýeterli standartlar we kodlar:
 • API, ASME, ANSI, ISO, BS, GOST, DIN / EN, GB, JIS, NACE, API F6A, SIL, PED, EAC
 
 • ● Şekil. Topokarky giriş şar klapan guýma polat materialy
 • ýokarky girelge top klapan ýumşak dişli dişli                                                    ýokarky giriş şar klapan
 • ● Düwme kebşirleýji ýokarky giriş şar klapany
 • The Turbageçirijide oturdylan we daşarky syzyş nokadyny azaldýan we möhürlemegiň ygtybarlylygyny üpjün edýän turbanyň stresine täsir etmedik kebşirlenen ahyrky gurluş kabul edilýär.
 • ● Şekil
 • ýokarky giriş şar klapan metaldan ýasalan düwmejik                                                ýokarky girelge şar klapan metaldan ýasalan düwmejik penumatiki herekete gelýär
 
 • ty Topokarky giriş topy VS gapdal giriş şar klapany
 
 • Topokarky giriş şar klapanlarynda iki ýolly ýeke birleşme korpusy we ýokarky girelgesinden bir top we ýokarky girelgeden ýygnanan ähli bezeg, ýokarky tarapdan kapot.Iň ýokary giriş şar klapan gurluşy birleşýän korpus, bölünmedik korpus we ýokarky giriş dizaýnynyň çyzykly ýollarda syzmagy we turbageçiriji üçin klapan aýrylmazdan çyzgyda hyzmat ediş ygtyýary az.Şeýlelik bilen ýokarky giriş şar klapanlary, adatça, içerki hyzmat etmek üçin minimal sökülmegi talap edýän programmada ulanylýar.
 
 • Döküm ýa-da ýasalan polat materialdan ýasalan ýokarky girelge klapanlary, eger guýma materiallar bilen, adatça guýma kemçiliginiň ýokdugyna göz ýetirmek üçin NDT synagyny geçirmeli we ýasalan polat materialdan diňe UT gerek.Hil gözegçiligi sebäpli ýokarky giriş şar klapany, ýygy-ýygydan tehniki hyzmaty talap edýän ýokary basyşly programmada has gowy öndürijilige eýe.
 
 • Gapdal girelge top klapanlary, topy gapdal böleginden ýygnan klapanlardyr.Beden, adatça boltly kapot ýa-da boltly örtük şar klapany diýlip atlandyrylýan bolt bilen iki bölege ýa-da üç bölege ýygnanýar, ýa-da käwagt doly kebşirlenen şar klapany diýlip atlandyrylýan doly kebşirlenen korpus ýa-da käwagt kiçi göwrümli top klapan üçin ýüp korpusy.
 
 • Iň ýokary girelge şar klapanlary, adatça gapdal giriş klapanlaryndan has gymmat we bedeni öndürmek üçin ulanylýan guýma amallary bilen baglanyşykly has köp gurşun wagty bolýar.
 
 • ● Bölüm gurluşy çyzuw Topokarky giriş topy VS gapdal giriş şar klapany
 • ýokarky giriş şar klapan gapdal görnüşi gapdal giriş şar klapan syn
 • Iň ýokary giriş topy polat materialGapdal şar klapan ýasalan polat material
 
 • ty Iň ýokary giriş klapanlary goýmasy
 
 • Topokarky giriş klapanlary gysyş we gaýtadan sanjym ulgamlary, geçiriji turbalar, ölçeg skidleri, doňuz öndürijiler we kabul ediş stansiýalary, kenar ýakasyndaky we kenarýaka platformalary, gaz saklaýyş we ýokary töwekgelçilikli pudak goşundylary üçin amatly ulgamlar üçin amatlydyr. agyr abraziw we süýümden ýokary temperatura we kriogen hyzmatlaryna, deňiz we LNG zawodlaryndan başlap, ýokarky gurnamalara çenli.