• Ol

Trunnion top klapan

 • ARAN öndürýän “Trunnion Ball Valves” köp sanly dizaýnda, materialda, ululykda we basyş synplarynda bar we ANSI, ASME B16.34, API 6D, ISO17292, GOST, DIN / EN spesifikasiýalary we ş.m. halkara önümçilik standartlaryna doly laýyk gelýär.
 
 • Trunnion şar klapanynyň uly göwrümli önümçilik çäkleri bar 150-nji synp ~ 2500, PN16 ~ PN420, suw / bug / nebit we gaz pudaklaryny daşamak üçin dürli materiallar ulanylýar, pes temperatura we ýokary basyşly ýagdaý, azot kislotasy ýaly önümler, sirke kislotasy, oksidleýji serişde, karbamid we ş.m.
 
 • Trunnion şar klapanlary nebiti gaýtadan işlemekde, uzak aralykdaky turbageçirijilerde, himiýa senagatynda, kagyz ýasamakda, derman önümçiliginde, suw tygşytlylygy, elektrik energiýasy, şäher häkimligi, polat we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.
 
 • ty Trunnion top klapan kesgitlemesi näme?
 
 • Trunnion top klapan çärýek öwrümli klapan we trunnion dizaýny, top gurnamagynyň aşaky goldaw trunnion we top klapan kamerasyndaky ýokarky ýokarky baldak bilen goldanýandygyny aňladýar.Bu dizaýn trunnion oturdylan top klapan ýa-da trunnion top klapan diýilýär.
 • Trunnion top klapan, adatça uly göwrümli we has ýokary basyşly şar klapan amallary üçin ulanylýar, şeýle hem aňsat işlemek üçin klapan momentini azaldýar.
 • Trunnion oturdylan baldak çyzyk basyşyndan siňdirýär, top bilen oturgyçlaryň arasynda artykmaç sürtülmäniň öňüni alýar, şonuň üçin klapan işleýiş momenti doly bahaly iş basyşynda pes bolýar.
 
 • ty Trunnion top klapan oturgyjynyň möhürlenişi nähili?
 
 • Möhürlemek, ýokarky oturgyçda çyzyk basyşy hereket edende akymy ýapýan bahar görnüşli porşen görnüşli oturgyçlar arkaly gazanylýar.Boşlugyň basyşdan awtomatiki ýeňilleşdirilmegi, öz-özüni ýeňilleşdirýän oturgyçlar bolan trunnion dizaýny sebäpli kepillendirilýär.Top, operatoryň berkidilen möhürlenen pyçagy bilen dolandyrylýar.Top klapanlary akymy dolandyrýan / öçürýän enjamlar ýaly ulanylmaga niýetlenendir we suwuklyk akymyny basmak üçin ulanylmaz.Klapanlar elmydama doly açyk ýa-da ýapyk bolmaly.
 
 • Trunnion top klapan oturgyçlarynyň dizaýny, dürli amaly zerurlyklar üçin möhüm dizaýn aýratynlyklaryna eýedir:
 
 • ● SELF YNANMAK oturgyçlary / LEeke-täk ynamly oturgyçlar (SPE) we goşa goşa pistonly täsirli oturgyçlar (DEP)
 • ● DBB we DIB oturgyçlaryň dizaýny
 
 • Trunnion top klapan topy kesgitlenendir, ýöne oturgyçlar çeýe.Oturgyçda SELF YNANMAK oturgyçlary / INGeke-täk ynamly oturgyçlar (SPE) we DOUBLE PISTON EFFECT SEATS (DEP) dizaýny bar.SPE dizaýny, bir taraplaýyn möhürlemegiň bir usuly we DEP iki taraplaýyn möhürlemekdir, API 6D / ISO 14313 kesgitleýär.
 • ARAN trunnion top klapan dizaýn oturgyçlary SPE-SPE we goşa blokly we adaty blok hökmünde DBB-ni ganlaýar.Otheröne beýleki görnüşli oturgyç dizaýny hem ýörite haýyş bilen elýeterlidir.
 
 • ty Peke porşen effektli oturgyç dizaýn aýratynlyklary
 
 • Top klapanlarynyň oturgyçlary bahar ýüküniň kömegi bilen topa basylýar.
 • Beden boşlugynyň basyşy ýazky ýükden has köpelýärkä, oturgyçlar yza çekilýär we basyş setirde boşadylýar.Muňa bir porşenli effekt diýilýär (beden boşlugynyň basyşy ýeke-täk hereket edýän parametrdir) .Bar klapan oturgyçlarynyň ikisi hem bir porşenli effekt dizaýnyna eýe bolsa, aşaky tarapa rahatlyk.Her oturgyç, çyzygyň basyşy sebäpli beden boşlugyny ýeňilleşdirýär.
 • -Eke-porşon-effekt-oturgyç dizaýny (1)
 • Surat: leeke porşenli effekt oturgyç dizaýny
 
 • ty Iki gezek porşenli effektli oturgyç dizaýn aýratynlyklary
 
 • Bu oturgyç dizaýnynda orta basyş, şeýle hem beden boşlugynyň basyşy, oturgyç halkalaryny topa itekleýän netijäni döredýär.Muňa goşa porşen effekti diýilýär (turbadaky basyş we beden boşlugynda ikisi hem hereket edýän parametrler) .Bu dizaýnly köp klapanlar, beden boşlugynyň basyşyny azaltmak üçin boşluk basyşyny ýeňilleşdiriji enjam talap edýär.
 • Iki gezek porşenli-effektli oturgyç-dizaýn-1 (1)
 • Surat: Iki gezek porşenli effektli oturgyç dizaýny
 
 • ty Trunnion Ball klapan DBB we DIB oturgyç dizaýn kesgitlemesi
 
 • ● DBB top klapan (goşa blok we ganly top klapan)
 • DBB top klapanlary iki taraplaýyn oturgyçly bir klapan bolmaly.Bu goşa blok we ganly klapan, klapanyň iki gapdalyndaky basyşlara möhür basýar.Bu klapan diňe bir tarap basyş astynda polo positiveitel goşa izolýasiýa üpjün etmeýär.
 • DBB şar klapany iki sany porşenli effektli (SPE) oturgyçly klapan hökmünde kabul edilip bilner.
 
 • ● DIB top klapan (goşa izolýasiýa we ganly top klapan)
 • DIB top klapan, iki taraplaýyn oturgyçly bir klapan.Bu goşa izolýasiýa we ganly klapan diňe bir tarapyň basyşyna garşy goşmaça möhür berýär. Bu DIB aýratynlygy bir tarapa ýa-da iki tarapa üpjün edilip bilner.Vananyň iki ujundaky basyşdan goşa izolýasiýa üpjün edilýär, ýöne oturgyçlaryň öňünden beden boşlugynyň basyşyny aýyryp bilmeýär.
 • DIB aýratynlygy bir ugurda ýa-da iki ugurda üpjün edilip bilner.
 
 • Iki goşa porşenli effektli (DPE) oturgyçly klapan goşa izolýasiýa we ganly (DIB-1) dizaýnyna eýe.Bir SPE oturgyçly we beýleki DPE oturgyçly klapan DIB-2 dizaýn klapanydyr.DIB-2 klapan, ileri tutulýan gurnama ugruna eýe bolar.
 • DIB-1 trunnion top klapan (DEP + DEP) DIB-2 trunnion top klapan (DEP + SPE) (2) DIB-2 trunnion top klapan (SPE + DEP) (2) DIB-2 trunnion top klapan (SPE + DEP)