• Ol

DBB Ball klapan

 • ARAN-da DBB top klapanlary bar / Iki blokly we ganly top klapanlary / Aralyk dizaýnynda, materialynda, ululygynda, basyşynda we ahyrky baglanyşyklarynda goşa izolýasiýa we ganly şar klapanlary bar, bu nebithimiýa, geçiriş we saklamak, tebigy gaz senagat amallary, magistral we suwuk turbalarda köpugurly klapanlar we ş.m.
 
 • ty  DBB top klapanlary / Iki goşa blok we ganly top klapanlary / Iki gezek izolýasiýa we ganly top klapanlary näme?
 
 • DBB şar klapanynyň iki görnüşli dizaýny bar, biri goşa blok we birleşýän bölümiň ganyndaky ganly klapan, beýlekisi bolsa adaty goşa blok we köp klapan bölüminde ganly top klapan.
 • Injire serediň.Bir kärdeş klapan bölümi Iki blok we ganly top klapan
 • Injire serediň.Adaty üç sany klapan birligi Iki goşa blok we ganly top klapan
 
 • sbd
 
 • ARAN DBB şar klapan / Iki goşa blok we ganly top klapan, iki top we oturgyç bilen birleşdirilen birlik klapan korpusynyň köpürjigi berk ýapylan we iki topuň arasyndaky boşlukda ganly klapan ulgamy bar.Iki topuň köpüsini möhürlemek üçin her bir garaşly iş mehanizmi bar we agyr gurşaw üçin iň ygtybarly izolýasiýa öndürijiligini hödürleýär.
 • Bu yzygiderli turbageçirijide gurnalan ganly / went klapan bilen birleşdirilen iki top klapan ýaly birmeňzeş funksiýa. Utöne birleşigiň korpusynda iki topy dizaýn etmek üçin ykjam gurluşy bar, az ýygnalýan ýer, aňsat işlemek, şol bir wagtyň özünde goşa kanagatlandyrmak üçin tygşytly- Howpsuzlygy dolandyryş ulgamlary üçin ýörite prosesde ýokary we aşaky akymlaryň izolýasiýa talaplary.
 • Iki top klapan ýygnamak bilen deňeşdirilende, DBB klapan klapan bahasyny arzanlatdy, klapan ýygnamak ýerini tygşytlady we az klapan birikmesiniň syzyş nokadynyň öňüni aldy.Jübüt blok we gan izolýasiýa öndürijiligi bir bedende ähli funksiýalar arkaly has täsirli bolýar.
 • DBB topy Nebit we gaz, gaýtadan işlemek, daşamak, paýlamak, himiki we nebithimiýa gaýtadan işlemek üçin ýapyk zawodyň elýeterli däl, ýöne abatlamak ýa-da arassalamak hökmany, ulgamy depressiýa etjek DBB ulgamy. we belli bir bölümi izolirläň we soňra ähli zawodlara päsgel bermezden üstünde işläp bilersiňiz.
 
 • ty DBB top klapany näme we bu amaly artykmaçlygy?
 
 • ● Nol syzmak, az syzýan ýer
 • Installation Gurmak üçin az ýer
 • Union Bir kärdeşler arkalaşygynda aňsat işlemek
 • ● Has az çykdajy
 • Safety Howpsuzlyk faktory üçin ygtybarly goşa izolýasiýa
 • ARAN DBB top klapan / goşa blok we goşa ganly top klapan, adaty turbageçirijide birnäçe klapanyň çylşyrymly baglanyşygyny çalyşmak üçin niýetlenendir.
 • Ulgamdaky syzyş nokatlaryny azaldýar we blokirleme we gan akma funksiýalaryna çalt düşünýär.DBB goşa top klapan gurnama meýdanyny iň köp derejede tygşytlaýar. Gurmak prosedurasyny ýönekeýleşdirýär, turbageçiriji ulgamynyň basyşyny peseldýär, bir klapan işinde aňsat bolýar, gurallary arassalamagy we hyzmat etmegi ýeňilleşdirýär we çykdajylary azaldýar.
 • DBB top klapan goşa izolýasiýa we gan akma funksiýalaryna eýedir.Vanada izolýasiýa hökmünde petiklenen iki sany top bar we ortada gan akmak üçin bir iňňe klapan bar.Nol syzmagy kepillendirýär.
 • Bir klapan syzmagy uly netijelere getirip biljek ýagdaýlarda izolýasiýa möhümdir.Suwuklyk izolýasiýa edilenden soň, gan akýan mehanizm iki klapan ýa-da iki oturgyç üstündäki meýdany zaýalap biler.Aşakdaky turbada syzdyryşlara howpsuz gözegçilik edip boljak ýagdaýlary abatlamak we bitewiligi barlamak üçin möhümdir.
 • Jübüt blok we gan akma ulgamynyň esasy wezipesi izolýasiýa, ikinji funksiýa bolsa gatyşmak üçin.
 • Käbir şertlerde önümiň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ýa-da enjam işleýän wagtynda arassalamak ýa-da abatlamak üçin zerur enjamlary aýyrmak zerur bolan ýerlerde goşa blok we ganly ulgamlar zerurdyr.
 • Elbetde, şeýle enjamlar ätiýaçlyk bilen üpjün edilmelidir ýa-da enjamy ýapmazdan wagtlaýyn aýlanyp geçmek mümkin.
 
 • ty  Haryt önümi
 
 •  erg2
 
 •  ty Goýmalar
 
 • ARAN markasy DBB top klapanlary, syzmagyň ýüze çykmazlygy üçin möhüm izolýasiýa zerur bolan programmalarda ulanylýar.Iki klapan LNG, nebithimiýa, geçiriş we saklamak, tebigy gaz senagat prosessleri, suwuk turbageçirijilerdäki esasy we köpugurly klapanlar we arassalanan önümler geçiriji liniýalar ýaly dürli amaly we bazarlarda ulanylyp bilner.