• Ol

Köp portly klapan

 • ARAN üç portly ýa-da dört taraplaýyn portda köp portly şar klapanyny öndürýär.Şeýle şar klapan, kiçijik suwuklyk basyşynyň ýitmegi we durnukly akym porty arkaly açylmagyň we ýapylmagyň takyklygyny üpjün etmek üçin ygtybarly möhürleme we tekiz akym port wyklýuçatelinde döredildi.Akym portunyň görnüşlerine görä, klapan L, T nagyş we LL / X nagyşlaryna bölünip bilner.
 
 • Üç taraplaýyn top klapan porty we port görnüşi
 • Dört taraplaýyn şar klapan LL porty, port we L-port nagşy, göni port nagşy
 
 • tyKöp portly top klapan artykmaçlygy
 • Bir ykjam klapanda birleşdirilen köp klapan
 • Ykjam dizaýn, gurnama ýerini we çykdajylaryny tygşytlaýar
 • Çalt we ýönekeý kommutasiýa akymynyň ugry
 • Pes basyşyň peselmegi we pes işleýiş momenti
 • Oturgyçly pozitiw oturgyç möhürlemek we aňsat hyzmat etmek
 
 • tyÜç taraplaýyn top klapan port porty we L- port nagşy
 
 • Üç taraplaýyn top klapan iki port görnüşine bölünýär: T görnüşli we L görnüşli.Üç taraplaýyn top klapan T-nagyş bilen L-nagyş arasynda hiç hili tapawut ýok, ýöne top portunyň içindäki klapanyň gurluşy başga.T görnüşi üç sany ortogonal turbalary biri-biri bilen birleşdirip, üçünji kanaly ýapyp biler we bölünişik we birleşme roluny oýnap biler.L görnüşi diňe biri-birine ortogonal bolan we şol bir wagtyň özünde üçünji turba akymynyň özara baglanyşygyny saklap bilmeýän we diňe paýlamak roluny ýerine ýetirýän iki turba akymyny birleşdirip biler.
 
 • tyT nagyş Üç taraplaýyn top klapan VS L-nagyş Üç taraplaýyn top klapan
 • flanes-3waybolvalve Üç taraplaýyn top-klapan - T - nagyş
 • T-nagyş Üç taraplaýyn top klapan-turba akymynyň dört görnüşi
 • T-port-top-klapan-ýasalan polL görnüşli-üç taraplaýyn top-klapan
 • UL-nagyş Üç taraplaýyn top klapan-turba akymynyň iki görnüşi
 
 • "T" nagşy, orta akym ugruny üýtgetmek, öwürmek we üýtgetmek üçin ulanylýar.Şonuň üçin ulanyjylar dizaýn we konfigurasiýalary dogry edip biler ýaly, saýlanylanda we sargyt edilende hyzmat talaplaryna jikme-jik düşündiriş bermeli.
 
 • tyDört taraplaýyn Ball klapan X porty ýa-da "LL" porty dört taraplaýyn top klapan diýip hem atlandyrýar
 
 • "LL" port nagşy dört taraplaýyn top klapan, hyzmat şertinden hyzmat şertine geçmegi amala aşyrmak üçin dört oturgyç bilen üpjün edilýär.Şol bir wagtyň özünde amatlylyk we çaltlyk bilen bir klapanda birnäçe funksiýanyň täsirine düşünýän iki mediýanyň akym ugruny üýtgedip biler.
 • köp pökgif95456565ad55f5dacd9f672d2ba322
 • Dört taraplaýyn top klapan X görnüşli / LL görnüşi
 
 • Dört taraplaýyn top klapan, X görnüşli dik portly top klapan.Onuň häsiýeti, topuň iki portunyň X görnüşinde ýerleşdirilmegi we dört kanalyň diametri sferanyň ekwatorial aýlaw böleginde deň paýlanmagydyr.Sfera 90 dereje sagat ugruna aýlananda, iki sany portuň biri-biri bilen baglanyşyp biljekdigini görkezýär.