• Ol

Metal oturgyç top klapan

 • tyMetal oturgyç şar klapany gaty bölejikler, abraziw, ýokary temperatura ýa-da ýokary basyş synpy ýa-da agzalan şertleriň biri bilen birleşdirilen, kömür himiýasy, pulpa we kagyz we çig nebiti gaýtadan işleýän zawod we ş.m. ýaly agyr turba üçin saýlanýar. metal oturgyç şar klapany gowy möhürleme öndürijiligini, uzak wagtlap hyzmat etmegi, pes tork we ýokarda görkezilen hyzmatda deňeşdirilende az basyş ýitgisini görkezýär.Obeer şary we derwezeli klapan ýaly umumy klapan şeýle iş şertini kanagatlandyryp bilmedi, şonuň üçin demir oturgyç şar klapany agyr hyzmat üçin has köp talaplary artdyrýar.
 
 • tyARAN ýokary öndürijilikli metal oturgyç şar klapany, oturgyçlar bilen klapan gurnamagynyň topunyň arasynda metaldan metal möhür bar.
 • Different Dürli iş şertlerine görä, QL ösen top we oturgyç üstündäki gaty örtük usulyny ulanýar, adaty ýer HRC 60-dan, iň ýokary HRC 74-den ýokary bolar. Möhürleýiş ýeri CRC, TCC, örtük görnüşleri bilen gatylaşdyrylýar, STL6, Ni 60, örtülen örtükli STL we ş.m.
 • ● Iň oňat HVOF (ýokary tizlikli kislorod-ýangyç) örtük materialy hrom karbid CRC, volfram karbidi TCC / Cr3C2, 68-74 HRC berkligi we örtügi 02-0,25mm örtükli Ni60 sputnik.Nikel esasly garyndy termiki pürküji kebşirleýiş tehnologiýasynyň umumy örtüginiň galyňlygy takmynan 0,5 ~ 1,0mm, gatylygy HRC55 ~ 65, baglanyşyk güýji 400MPa töweregi.Bu material ýokary ýokary temperatura we ýokary basyş gatylygy, poslama we dowamlylyga garşylygy bar.
 
 • tyHVOF örtük (ýokary tizlikli kislorod ýangyjy)
 

 vsd

 
 •  Metal oturgyç möhürleýji şar klapany, köpürjikli nol syzyş ýerine ýetiriş synagy üçin oňyn möhürlenmegi üpjün etmek üçin ajaýyp işlenip taýýarlanan we top üweýji talap edýär.
 • Seat Oturgyç möhürleýiş dizaýnynda kebelek bahary ýa-da bahar ýüklenen dizaýn, ýokary temperaturaly ýylylyk giňelmegi bilen ýapylan top klapanyny ýok edýär.
 • Metal Demir oturgyçda ýüzýän top klapan, top girelgesiniň aňyrsynda oturgyç möhürleýiş gurluşyna eýe we akym ugry bilen bir taraplaýyn möhür, klapan korpusynda.Müşderileriň aýratyn talaplary bar bolsa, iki taraplaýyn möhürleme gurluşy hem öndürilip bilner.
 • Tr Trunnion oturdylan demir oturgyç şar klapany, adatça topyň girelgesinde oturgyç möhürleýiş gurluşyna eýe.Iki oturgyç goşa blok funksiýasyna ýetmek üçin giriş we çykyş nokatlarynda gurşawy özbaşdak kesip biler.Top klapan ýapylanda, girişiň we çykyşyň iki ujy bir wagtyň özünde basyş edilse-de, klapanyň orta boşlugy we iki ujundaky geçelgeler biri-birinden ýapylyp bilner, galan gurşaw bolsa orta boşlugy relýef klapanlary arkaly boşadyp bolýar.
 
 • tyBall NDE barlagy, takyk CNC top işlemek we üwemek
 • tyTop üstü gutarmak Ra 0,2-den az, topuň tegelekligi 0,02 mm-den pes
 

  ndf

 
 • ● Pes temperatura görnüşli metal oturgyç şar klapany, orta temperatura -196 reaches ýetýär, klapan korpusy we içki bölekler -196 dizaýn derejesi suwuk azot pes temperatura kriogen bejergisi bilen bejerilýär we klapan klapanyň ulanylmagyny üpjün etmek üçin sap kapotyny uzadýar aşa pes temperatura hyzmatynda, klapan syzyş derejesi nola deňdir.
 • ● temperatureokary temperatura görnüşi, orta temperatura 540 as ýokary, klapan korpusy we içki bölekler ýörite bejergiden soň ýokary temperatura çydamly ýörite ergin polatdan ýasalýar we ýokary kadaly ulanylmagyny üpjün etmek üçin klapan baldagy ýylylyk ýaýramagy bilen uzalýar. temperatura hyzmaty we klapan öndürijiligi nol syzmakdyr.
 • tyARAN metal oturgyç top klapanlary, esasan, gaty bölejikler we ýokary temperatura ýa-da ýokary basyşly ýokary poslama we eroziýa prosesi suwuklygy ýaly agyr hyzmat şertlerinde ulanylýar, şeýle şertler ýumşak oturgyç top klapan, oturgyç material tapawudy sebäpli çydamly bolup bilmez.Gözleg haýyşy boýunça, QL satuw inereneri üçin dogry model görnüşini saýlamak üçin klapan orta we temperatura baradaky maglumatlar gaty möhümdir.