• Ol

Floüzýän top klapan

 • ty Loüzýän top klapan seriýasy
 
 • ARAN, dürli ýapyk turbalar üçin gowy hilli we täsirli çykdajy bilen dürli görnüşlerde, materiallarda we bellikde ýüzýän top klapanlarynyň diapazony bar.Floüzýän top görnüşiniň dizaýny kiçi göwrümli ýa-da pes basyşly şar klapanlaryna degişlidir, ýasalan ýa-da guýlan polat material görnüşine, 2 sany ýa-da 3 sany klapan korpusynyň gurluşyna eýe.Trunnion top klapany bilen deňeşdirilende, ýüzýän top klapan elmydama 6 dýuýmdan uly bolmadyk kiçijik klapanlardyr.
 • Flanesiň soňyýüzýän top klapan basyşy elýeterli ululyk:
 • 150LBS ululygy 1 / 2IN ~ 8IN, 300LBS ululygy 1/2 "~ 6IN
 • 600LBS ululygy 1/2 IN ~ 3IN, 900 ~ 1500LBS ululygy1 / 2IN ~ 2IN.
 • SW / NPT / BW / NIPPLE soňyýüzýän top klapan basyşy elýeterli ululyk
 • 150LB ~ 800LBS ululygy 1 / 2IN ~ 2IN.
 • 900 ~ 2500LBS ululygy 1 / 2IN ~ 11 / 2IN.
 
 • ty Floüzýän top klapan näme?
 
 • Floüzýän top klapan, topyň klapan kamerasynyň dizaýnynda ýüzýändigini, oturgyç göwresinde berkidilendigini we topyň baldak bilen goldanýandygyny aňladýar.Çärýek öwrüminde top bilen baldak baglanyşygy.Vananyň oturgyçlarynyň arasynda ýüzýän top we orta orta basyş çyzygyny ulanyň, topy polo positiveitel ýapmak we klapan bilen möhürlemek üçin topy aşak akymyna itekleýär.Klapan iki taraplaýyn ýygnalyp bilner, ýöne ol diňe aşaky möhürdir.
 
 • ty Floüzýän top klapan aýratynlygy näme?
 
 • Floüzýän top kiçi göwrümli we pes torkly klapan üçin ykjam klapandyr.
 • Vananyň korpusynyň materialy ýasalan polat we guýma polat material görnüşine eýe, klapan korpusy adatça iki bölek ýa-da üç bölek dizaýn we birleşme korpusy bolar.
 
 • Seat Ygtybarly oturgyç möhüri dizaýny
 • Umumy ýüzýän top klapan ýumşak oturgyç möhürleýiş gurluşyny kabul edýär.Orta basyş pes bolanda, möhür halkasynyň we topuň kontakt meýdany has kiçi bolýar, ýöne oturgyç we top kontakt ýüzügi möhüriň berk bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary derejeli möhürleme derejesini alýar.Orta basyş has ýokary bolanda, möhüriň we topuň kontakt meýdany has köpelýär we oturgyjyň möhürleýji halkasy zeper ýetmän has ýokary orta zyňylmagyna çydap biler.
 
 • Oturgyç, orta flanes we baldakda ýangyna garşy gurluş dizaýny
 • Fireangyn dörän ýagdaýynda, PTFE ýa-da beýleki metal däl materiallardan ýasalan oturgyç halkasy ýokary temperaturada çüýrär ýa-da zaýalanar we has ýokary syzmalara sebäp bolar.Ojakdan goraýan möhür halkasy, klapan ýumşak oturgyç ýakylandan soň, topy aşaky aşaky metal möhür halkasyna tarap iteklär we klapanyň syzmagyna täsir edip biljek kömekçi metal emele getirer.Mundan başga-da, orta flanes möhürleýji gazyk, ýokary temperaturada-da möhürlenmegi üpjün edip bilýän metal ýara gapdan ýasalýar.Floüzýän şar klapanyň oda çydamly gurluş dizaýny, API 607, API 6FA, BS 6755 we JB / T6899 we ş.m. talaplara laýyk gelýär.
 
 • top-klapan-ot-howpsuz-dizaýn-qlballvalve1
 • Oturgyç, orta flanes we baldakdaky ygtybarly oturgyç möhüri dizaýny we ýangyn geçirmeýän gurluş dizaýny
 
 • Ygtybarly klapan baldagy
 • Baldagy T şekilli zarba garşy dizaýn, adaty bolmadyk basyş astynda klapan kamerasy köpelse we boş gaplama bezegi bolsa-da, klapan baldagy çişip çykar.
 • Baldak gaplamasy ýakylan ýagdaýynda, ters möhürleýji oturgyç döretmek üçin baldak egniniň we bedeniň aragatnaşygynyň ýerine goýulýar.Ters möhüriň möhürleýji güýji orta basyşyň ýokarlanmagyna görä ýokarlanar, dürli basyş astynda ygtybarly baldak möhürlenmegini üpjün eder, syzmagynyň öňüni alar we heläkçiligiň ýaýramagynyň öňüni alar.
 • Baldak V görnüşli gaplaýyş möhürleýiş gurluşyny kabul edýär, şeýle gaplamak beziň basyşyny we orta güýjüni baldagyň möhürleýiş güýjüne täsir edip biler.
 • Ulanyjynyň talaplaryna görä, baldak gaplamasynyň möhürlenmegini has ygtybarly etmek üçin disk pru springina ýüklenen gaplama basma mehanizmi kabul edilip bilner.
 
 • Loüzýän top-klapan
 
 • Anti-statiki gurluş
 • Top klapan anti-statik gurluş bilen üpjün edilýär.DN25-den aşakda we DN25-den ýokary ululyk üçin, baldak, beden we top arasyndaky dürli anti-statik bahar dizaýnyny ulanyň, ýangynyň ýa-da partlama töwekgelçiliginiň öňüni alýan statiki elektrik energiýasyny goýberiň.
 
 • ● Klapan gulpy enjamy
 • Turbageçirijini goramak üçin klapan ýalňyşlygynyň öňüni almak üçin ýörite möhüm ýerler üçin klapan gulpy enjamy zerurdyr.
 
 • ballvalve-anti-statik-dizaýn
 
 • Şekil topy Anti-statiki gurluş we şekil klapan gulpy enjamy