• Ol

Kriogen top klapan

 • tyKriogen klapan-kriogen top klapan näme? 
 
 • Kriogen klapanlar, adatça, klapan -196 ℃ sowuk programmalar hökmünde gaty pes temperaturada ulanyljakdygyny aňladýar. Emma kriogen klapan diýilýän 40-dan aşak temperature -196 temperature temperatura.Dürli material derejesine we klapan dizaýn gurluşyna görä, kriogen klapanlar ortaça -40 ℃ pes uglerod polat,-100 ℃ poslamaýan polat we -196 ℃ poslamaýan polat ýaly tapawutlanýar.Kriogen klapan görnüşine kriogen top klapan, kriogen derwezeli klapan, kriogen globus klapan, kriogen barlag klapan we kriogen kebelek klapan girýär.
 • Kriogen top klapan, çäklendirilmedik akym ugry, kiçijik suwuklyga garşylyk, çalt kesilmegi we pes temperaturada gowy işlemegi üçin klapanlaryň arasynda agdyklyk edýär.
 
 • tyKriogen klapanlary haýsy pudakda we orta ulanylýar?
 
 • Etilen, Suwuk azot, kislorod, LPG, suwuklandyrylan tebigy gaz (LNG) we beýleki pes temperatura suwuklandyrylan gazlary gaýtadan işlemek, saklamak, ibermek we paýlamak üçin howpsuzlyk transporty üçin niýetlenen ARANKriogen top klapanlary.
 • Bu metbugat diňe bir ýangyjy we partlaýjy bolman, eýsem gyzdyrylanda ýa-da ýakylanda gazlaşdyrýar we gazlaşdyrylanda olaryň göwrümi çalt giňelýär.Bu suwuklyklary daşaýan klapan ýapyk klapan boşlugyna eýe bolsa we gurluş dizaýny esassyz bolsa, klapan boşlugynyň basyşdan ýokary bolmagyna sebäp bolar, netijede orta syzmak, orta zäherli, ýangyjy ýa-da partlaýjy bolup biler ýa-da klapan ýarylmagyna we heläkçilige sebäp bolup biler .
 • jtyj
 
 • tyARAN Kriogen top klapan dizaýn aýratynlygy
 
 • Kriogen top klapanlarynda şeýle hyzmat howpsuzlygyny ulanmak üçin ýörite dizaýn gurluşlary bar.
 • Extended Uzaldylan baldak we baldakdaky suw damjasy palet bilen döredilen kriogen klapanlar.
 • SH SHELL SPE77 / 200 / BS6364 laýyklykda baldak hasaplamasyny giňeldiň.
 • ● Bedeniň kömek gurluşy
 • Gazlaşdyrylandan soň LNG-iň mukdary 600 esse köpelýär we adaty bolmadyk basyşyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.Klapan ýapylanda, klapan beden boşlugynda ýygnanýan LNG daş-töwerekdäki köp mukdarda ýylylygy çalt siňdirýär.
 • Gazlaşdyrma, klapan korpusynda ýokary basyş döredýär, klapanyň kadaly işlemezligi üçin topy we klapan oturgyçlaryny ýok edýär.
 • Şol sebäpden, boşluk bilen giriş turbageçirijisiniň arasyndaky basyş deňagramlylygyny üpjün etmek we boşlugyň adatdan daşary güýçlenmeginiň öňüni almak üçin topyň A ujuna bir taraplaýyn klapan goşulýar.
 • Anti Statik enjam
 • Lhli LNG serişdesi ýangyjy we partlaýjy anti-statik enjam baldakda we topda ýygnalmalydyr.
 • Middle Orta flanes berk möhür bilen örtüň
 • Kriogen şertlerinde orta flanesiň möhürlenmeginiň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin, orta flanesde goşa möhürleme dizaýny kabul edilýär.Möhürleýiş gurluşy: 304ss metal ýaraly gazyk + çeýe grafit we dodak möhür halkasy.
 • ● fireangyn howpsuzlygy dizaýny
 • Beden we orta flanes baglanyşygy, goşa ygtybarly möhürlenýän grafit ýaraly gazyk we dodak möhür halkasyny, klapan oturgyjynyň möhürlenmegi dodak möhürleýji halkany we çeýe grafit möhürlenen gurluşy hem kabul edýär.Fireangyn ýüze çykanda dodak möhürleri ereýär we şowsuz bolýar, 304ss ýel grafiti we çeýe grafit daşarky syzmagyň öňüni almak üçin esasy möhür bolup işleýär.Orta flanes möhürlemesi we ýangyna garşy dizaýn.
 • sdv
 • ARAN öndürýän ýokary öndürijilik, kriogeniki bejergisi we öý laboratoriýasynyň gözegçiliginde synag kriogen top klapanlaryny giňeldýär.Kriogen klapan önümçiliginiň zerurlygy sebäpli öý laboratoriýasynda ýörite gurduk. Suwuklandyrylan Natual gaz (LNG), Suwuklandyrylan Nebit Gaz (LPG), Etilne zawodlary, Pes temperatura gaz turbalary we ş.m. ýaly kriogen hyzmat şar klapanlary üçin esasy sapak.