• rth

Aýrylyp bilinýän klapan ýylylyk izolýasiýa eşikleriniň artykmaçlyklary näme?

Aýrylmagyň artykmaçlyklary näme?klapantermiki izolýasiýa eşikleri?

Klapan ýylylyk ulgamynda möhüm ýyladyş bölegi, ýöneklapanköplenç turbageçirijiniň gowşak bölegi bolup, aýratyn ünsi talap edýär.Käbir klapanlarda beýleki enjamlara garanyňda has ýokary tehniki hyzmat ýa-da çalyşma ýygylygy bar.Aýrylandaklapan, köplenç gurnalan izolýasiýa materialyna zerurklapangaýtadan izolýasiýa etmeli ýa-da izolýasiýa materialy aýrylanda ýa-da gurlanda adam bedenine zyýanly süýümli gyjyndyrma ýaly klapany saklamakda kynçylyk ýüze çykdy.Şol sebäpden, Pekin Borui Keyi Temperatureokary Temperatura Materials Co., Ltd. tarapyndan öndürilýän aýrylýan klapan ýylylyk izolýasiýa eşiklerini ulanmagy maslahat berýäris, aýrylýan klapan termal eşiklerini ulanmagyň artykmaçlyklary näme?Geliň bilelikde seredeliň.

1112

1. malylylyk izolýasiýa täsiri gowy.Malylylyk izolýasiýa gatlagy ýylylyga çydamly süýüm izolýasiýa ýorganyndan ýasalýar.Surfaceerüsti saçlara baý we 300-1000 ° C temperatura çydap bilýär.2. Aýyrmak aňsat, gurmak aňsat, turbageçiriji enjamlaryny arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin amatly.3. Gaýtadan ulanylyp bilner we uzak ömri bar.4. strengthokary güýç, ýumşak we gaty, egilmek we örtmek aňsat.5. izolýasiýa edilmeli böleklere görä düzülip bilner we markasyz önümler gaýtadan işlenip bilner.6. Önümiň güýçli uýgunlaşmagy bar;dürli temperatura aralygy we şekilli turbalar we enjamlar üçin amatlydyr.Esasy aýratynlyklary haýsylar?klapançeýe izolýasiýa penjek?Malylylyk izolýasiýasynda izolýasiýa prosesiniň käbir boş ýerler we dürli enjamlar ýaly käbir amatsyz we tygşytly böleklerine duş gelýäris.Käbir enjamlar,klapanlar, flanesler we beýleki turba armaturlary sökülýär, arassalanýar we çalşylýar, köplenç ýylylyk izolýasiýa gurluşy bilen bölekleri zaýalamak zerur, öňki izolýasiýa enjamlary köplenç zaýalanar we kompaniýanyň gaýtadan izolýasiýa edilmegini talap eder.Bu hadysa sebäpli köp kompaniýalar bu bölekleri izolýasiýa etmeýärler, bu köplenç diňe uly ykdysady ýitgilere we energiýa galyndylaryna sebäp bolýar.Çeýe izolýasiýa örtügi, bu ýagdaýa esaslanýan we hakyky şertler bilen utgaşdyrylan önümdir. Geliň, çeýe ýylylyk izolýasiýa penjekleriniň esasy aýratynlyklaryna göz aýlalyň.Çeýe termiki izolýasiýa kurtkasy, içki örtükden, orta izolýasiýa gatlagyndan we daşarky gorag gatlagyndan ýokary temperatura çydamly, oda çydamly izolýasiýa materialyndan ýasalýar.Içki örtük, iň ýokary temperatura garşylygy 260 ° C bolan silikon bilen örtülen süýümli aýna kompozit matadan tikilýär izolýasiýa kurtkasynyň hyzmat möhletini üpjün edip biljek iň ýokary temperatura garşylygy 300 ° C bolan asma.Orta gorag gatlagy 25 mm galyňlykdaky süýümli aýna iňňe bilen örtülen ýorgan, daşky gorag gatlagy bolsa iň ýokary temperatura garşylygy 260 ° C bolan silikon bilen örtülen süýümli aýna kompozit matadan ýasalýar.Tikin sapagynyň iň ýokary temperatura garşylygy 300 ° C bolýar. Seresaply dizaýn edilenden we kartalaşdyrylandan soň, ýörite boluň.Çeýe ýylylyk izolýasiýa penjekleriniň esasy aýratynlyklary haýsylar?
1113
1. Asbestden we beýleki zyýanly maddalardan 100% erkin, süýümi dargatmak meselesi ýok, ekologiýa taýdan arassa we hapalanmaz, adamlar we daşky gurşaw üçin düýbünden zyýansyz 2. Esasy izolýasiýa materialy ýylylyga çydamly we ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar. gowy ýylylyk izolýasiýa täsiri bar we ýylylyk energiýasynyň 80% -ini tygşytlap we energiýa ýitgisini azaldyp biler.3. Daşarky gorag gatlagy materialy suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän, gowy gidrofobiýa eýe, oda sezewar bolanda ýanmaýar we howanyň garramagyna garşy durýar.4. temperatureokary temperaturaly neýlon Velcro ulanyp, turbageçiriji enjamlaryny sökmek, gurmak, arassalamak we saklamak aňsat.Specialörite okuw gerek däl.Setekeje toplumyň gurulmagy ýa-da aýrylmagy ≤5min, işçi güýjüniň 50% -den gowragyny tygşytlaýar.5. strengthokary kuwwatly, ýumşak we gaty, egilmek we saralmak aňsat 6. Ömri 5-8 ýyl bilen gaýtalap ulanyp bolýar. Önüm güýçli uýgunlaşýar we dürli temperatura diapazonlary we şekilleri üçin amatly.8. Önüm owadan we tertipli, ýelmeýän we arassalamak aňsat.9. Dürli himiki poslama garşy durnukly himiki durnuklylyk, ýapyk we açyk ýa-da ýerasty turba torlarynda ulanylyp bilner 10. Işleýän ýylylyk gurşawyny gowulandyrmak, sesleri azaltmak, ýanýan şikesleri azaltmak we işgärleriň ýanmagynyň öňüni almak.
 
 

Iş wagty: Noýabr-25-2023